Consiliu de administrație

Componența consiliului de administrație

Păltineanu Cristina Mirela – Președinte CA

Pătru Elena Gabriela – membru                            

Florea Ștefana – membru                                        

Gheorghe Costel – membru                                    

Popescu Ileana – membru                                       

Stoicescu Dumitru – membru                               

Badea Florian – membru                                          

Diaconu Marius – membru                                      

Tudorescu Simina – membru                                   

Lică Emanoil – membru                                              

Jubleanu Gabriel – membru                                     

Ambrinos Ionela – membru                                     

Ungureanu Ion – Observator sindicat